Hà Tĩnh cần 7.600 tỷ đồng quy hoạch đê phòng chống lũ

Theo Quy hoạch phòng chống lũ giai đoạn 2015- 2020 và định hướng đến năm 2030 được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015, Hà Tĩnh cần tới 7.600 tỷ đồng cho quy hoạch hệ thống đê chống lũ.  

TOP