Giới thiệu thêm hơn 60 người ứng cử BCH trung ương khóa XII

Ngoài ra, trong số các thành viên Bộ Chính trị vừa xin rút, không tái cử Ban chấp hành trung ương khóa XII nhưng được các đoàn đại biểu giới thiệu lại còn có các ông Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Lê Hồng Anh…


TOP