Khách du lịch đến Hà Tĩnh ngày càng tăng

Thời gian qua, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và các chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, gắn với các hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh: Du lịch biển vào mùa

Với tiềm năng khá lớn, trong những năm qua, du lịch biển được xác định là một trong những mũi nhọn kinh tế của Hà Tĩnh.


TOP