Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát hoạt động Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Tuy nhiên, vẫn còn một số hồ sơ khách hàng thời gian cấp điện vượt so với thời gian quy định, một số thủ tục chưa tinh gọn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao một số cán bộ công nhân viên có lúc có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu của khách hàng. Việc thông báo ngừng và giảm mức cung cấp điện có lúc chưa kịp thời, đóng điện trở lại còn chậm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Công ty điện lực Hà Tĩnh: Chú trọng dịch vụ khách hàng

Năm 2013, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, trong đó, dịch vụ khách hàng đóng vai trò không nhỏ vào kết quả đáng ghi nhận của công ty.

TOP