Thị xã Hồng Lĩnh đón nhận bằng xếp hạng di tích nhà thờ Trần Trọng Giới

Nhà thờ Trần Trọng Giới thuộc địa bàn thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc một vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Theo các tài liệu còn lưu giữ tại di tích cho biết Trần Trọng Giới sinh vào nửa đầu thế kỷ XVIII, tham gia quân đội nhà Lê lập được nhiều chiến công trong việc tiểu trừ thổ phỉ đánh dẹp phản loạn góp phần bảo vệ biên cương vùng Trấn Ninh (phía tây Nghệ An ngày nay) và ổn định triều chính thời bấy giờ. Nhờ lập được nhiều công lao trong sự nghiệp bảo vệ và chấn hưng đất nước, Trần Trọng Giới được triều đình nhà Lê ban đạo sắc phong vinh danh công trạng. Hiện nay, tại di tích còn lưu giữ nhiều đồ thờ tự có giá trị về lịch sử và nghệ thuật đặc biệt 3 đạo sắc phong thời Lê Cảnh Hưng là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu về lịch sử và văn bản học.

TOP