Hà Tĩnh xóa nợ 1,6 tỷ cho Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

UBDN tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế (tổ chức, doanh nghiệp) với số tiền gần 8,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh được xóa 1,643 tỷ đồng.

TOP