Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du

Phạm vi lập quy hoạch, vùng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Khu lưu niệm Nguyễn Du (vùng I) có diện tích 43, 65 ha, gồm: khu vực 1, khu vực bảo vệ di tích theo luật Di sản văn hóa, rộng 3,50 ha (khu vực 1 di tích 2,28 ha, khu vực 2 di tích 1,22 ha); khu vực 2, khu vực trung tâm dự án phát triển du lịch lịch sử văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích có diện tích 40,15 ha.

TOP