Hương Sơn: Một số nét nổi bật về phát triển KTXH, ANQP trong nhiệm kỳ qua

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của BCH Đảng bộ huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, huyện nhà đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

TOP