Thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi và Hội thao võ thuật năm 2014

Hội thi tập trung vào các nội dung: Nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2011; thực hành động tác điều lệnh đội ngũ qua ba bước làm nhanh, làm chậm có phân tích và tổng hợp; soạn giáo án và thực hành huấn luyện một bài về điều lệnh đội ngũ.TOP