Thăm dò khảo cổ nơi nghi chôn cất vua Quang Trung

Gò Dương Xuân, nơi nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng xưa kia tồn tại cung điện Đan Dương của triều Tây Sơn, cũng là nơi chôn cất vua Quang Trung, sẽ được thăm dò khảo cổ.


TOP