TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh tuyển viên chức giáo dục theo chính sách thu hút nguồn nhân lực 2013

Thực hiện quyết định 3116QĐ/UBND ngày 7/10/2013 của UBND tỉnh TP Hà Tĩnh về phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học sư phạm loại giỏi trở lên vào làm việc tại Thành phố Hà Tĩnh. UBND thành phố thông báo chỉ tiêu, cơ cấu và hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục theo chính sách thu hút nguồn nhân lực 2013 như sau:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP