Hà Tĩnh: Bất cập hệ thống trạm truyền thanh cơ sở

Từ lâu nay, hệ thống truyền thanh cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tuyên truyền hiệu quả, sâu sát những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động của địa phương tới nhân dân. Tuy nhiên, những năm qua, các trạm truyền thanh cơ sở chưa thực sự được quan tâm dẫn đến thực trạng yếu kém về cơ sở vật chất cũng như nhân lực làm giảm hiệu quả tuyên truyền.

TOP