Hà Tĩnh: Thành lập Quỹ Bảo trì Đường bộ tỉnh

Theo Quyết định 635/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ký ban hành, Quỹ Bảo trì được bộ tỉnh là Quỹ của Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

TOP