Trung Lương – Lịch sử hình thành và phát triển

Nói đến Trung Lương là nói đến địa danh nổi tiếng với nghề rèn đúc truyền thống. Nghề rèn phát triển kéo theo nghề buôn bán như buôn sắt từ các nơi ra tận Hải Phòng thuê cả tàu chở về buôn bán tại địa phương. Một số đem sản phẩm của làng nghề đi bán tại các chợ, như chợ Vinh, chợ Hà Tĩnh, chợ Nhe, chợ Thượng vv…và đưa hàng đến trong nam ngoài bắc, xuất khẩu sang các nước bạn như: Lào; Thái Lan.

Một số hình ảnh về BHXH Hà Tĩnh 20 năm hình thành và phát triển

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh được thành lập năm 1995. Suốt chặng đường 20 năm qua, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện ngày càng tốt hơn các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần vào sự nghiệp đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Phú và quá trình hình thành những quan điểm quân sự đầu tiên của Đảng

Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành và từng bước hoàn thiện gắn liền với sự ra đời và lớn mạnh của Đảng, sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành đường lối đó. Điều này được thể hiện rõ thông qua một số quan điểm quân sự được trình bày trong các văn kiện đầu tiên của Đảng, mà đồng chí Trần Phú trực tiếp soạn thảo và chỉ đạo soạn thảo ngay từ sau ngày đồng chí về nước hoạt động, rồi vào Ban Chấp hành Trung ương và làm Tổng Bí thư.

TOP