Nhất nhãn, nhì chanh!

Từ na, xoài, nhãn, bơ, cam, bưởi..., không ngoa nếu nói rằng ở Sơn La, cây ăn quả nào cũng đang hái tiền!

TOP