Di dân trong Dự án mỏ sắt Thạch Khê: Những lời hứa bị lãng quên

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Công ty cổ phần sắt Thạch Khê (ngày 29-6-2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo: “Công ty cổ phần sắt Thạch Khê cần phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giải quyết tốt việc đền bù giải phóng mặt bằng, sớm ổn định đời sống của nhân dân”. Vậy nhưng, đến những ngày cuối năm 2013, các nội dung chỉ đạo trên vẫn chưa được thực hiện rốt ráo.

TOP