Trong nước

Hà Tĩnh: Quán triệt các chỉ thị, kết luận của trung ương cho đội ngũ cán bộ cốt cán

Quán triệt Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Sáng 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, kết luận của trung ương đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Quán triệt các chỉ thị, kết luận của trung ương cho đội ngũ cán bộ cốt cán

Về Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nêu rõ, để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng quán triệt Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Kết luận nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, quan hệ lao động trong doanh nghiệp có chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, quan hệ lao động trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, yếu kém, tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Ðể xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, sớm khắc phục yếu kém, Ban Bí thư yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong thời gian tới đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Quán triệt các chỉ thị, kết luận của trung ương cho đội ngũ cán bộ cốt cán
Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đã thông báo tình hình biến động chính trị ở Ukraine, quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 5 đề án UBND tỉnh đã ban hành một cách thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống; tăng cường vai trò, năng lực chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong GPMB; rà soát đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo; chỉ đạo cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đồng thời phát động các phong trào thi đua thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thanh Hoài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP