Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh vừa tổ chức hội nghị BCH để bàn giải pháp hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2009 và kiện toàn tổ chức Liên hiệp hội. Các đồng chí: Nguyễn Thiện – UVBTV TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Thạch – UVBTV TU, Chủ nhiệm UBKT TU tới dự.

Thời gian qua, cùng với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và các hội thành viên đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện có hiệu quả nhiều đề tài, dự án thuộc các ngành, địa phương; triển khai tốt Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V (2008 – 2009); vận động tài trợ, quyên góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Lê Văn Thiêm; phối hợp với một số địa phương triển khai các dự án phát triển KH&CN vì cộng đồng.


Trong các tháng còn lại của năm 2009, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tập trung xây dựng đề cương, khảo sát tài liệu phục vụ soạn thảo các bộ sách: “Giáo sư, tiến sĩ Hà Tĩnh từ Cách mạng tháng 8 đến nay”, “Gương mặt những người con Hà Tĩnh trên các miền quê”; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V, qua đó, lựa chọn các đề tài có chất lượng tham dự hội thi cấp trung ương…


Liên quan đến kiện toàn tổ chức Liên hiệp hội, hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thiện vào vị trí ủy viên BCH, ủy viên BTV và kiêm nhiệm chức Chủ tịch Liên hiệp hội thay cho đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV TU, Chủ nhiệm UBKT TU, nguyên là Chủ tịch Liên hiệp hội.


Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thiện phấn khởi được BCH, BTV Liên hiệp hội tín nhiệm bầu vào vị trí cao nhất của tổ chức KHKT tỉnh và hứa với toàn thể BCH sẽ nỗ lực phấn đấu để làm tốt công việc được giao. Về nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KHKT trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ủy viên BCH Liên hiệp hội, các hội thành viên cần làm tốt công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh để đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh; tiếp tục khơi dậy phong trào phát huy sáng kiến khoa học, cải tiến các trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống. Muốn vậy, cùng với duy trì sinh hoạt, Liên hiệp hội cần đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT, đồng thời chủ động tham gia tư vấn, phản biện để đóng góp tiếng nói của đội ngũ trí thức vào quá trình chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án của tỉnh.


(  Báo Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN