Như tin đã đưa, tiếp theo hội nghị tập huấn tại Quảng Ninh, trong 3 ngày 27-29.7 tại Hà Tĩnh, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II cho khoảng 300 đại biểu đến từ 11 tỉnh, thành miền Trung và các vùng khó khăn ở phía Bắc.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, đời sống của đồng bào dân tộc các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các xã về cơ bản đã có đủ các công trình hạ tầng thiết yếu; giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn xuống còn 35,6%. Tuy nhiên, do việc tổ chức triển khai Chương trình ở một số địa phương còn lúng túng, chưa đồng đều dẫn đến tiến độ giải ngân chậm… Thời gian tới, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện Chương trình cần tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao trình độ sản xuất, tạo sự chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao thu nhập; có đầy đủ hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả nâng cao đời sống; giúp người dân các xã đặc biệt khó khăn cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo; phấn đấu đến năm 2015, các xã thuộc Chương trình 135 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 30% (theo tiêu chuẩn hộ nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015). Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu được đề ra cần phải đạt được đến năm 2015 như: 100% xã, liên xã có đường ô tô đi được bốn mùa, có đường giao thông cơ giới đi được từ xã đến thôn bản; 100% xã có điện lưới, có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, có chợ, có trạm khuyến nông, khuyến lâm; được tiếp cận và sử dụng Internet; có nhà văn hoá, điểm bưu điện – văn hóa…

Trong 3 ngày tập huấn, các đại biểu có dịp nắm vững hơn một số thông tư, văn bản, quyết định trong việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II với các chuyên đề như: triển khai xây dựng chương trình phát triển KT – XH các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2015; định hướng về mục tiêu, nội dung, phạm vi đối tượng thụ hưởng, cơ chế quản lý triển khai thực hiện; những công việc cần triển khai thực hiện ở cấp địa phương phục vụ xây dựng Chương trình giai đoạn 2011 – 2015; phổ biến, quán triệt các thông tư sửa đổi, bổ sung về ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xã và cộng đồng; thông tư hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; trao đổi về những khó khăn vướng mắc, kinh nghiệm về công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc…                     


Mạnh Hà

Báo Văn Hoá

TIN LIÊN QUAN