Sáng 21/7, Sở Nội vụ tổ chức sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng chí Lê Văn Chất – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tập huấn và triển khai nên sau một năm tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Toàn tỉnh đã có 241/262 đơn vị cấp xã và 12/12 đơn vị cấp huyện, thị, thành phố thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Đến tháng 6/2009, các đơn vị đã tiếp nhận 49.860 hồ sơ, trả đúng hẹn 40.471 hồ sơ (đạt tỷ lệ 81,2%), trả chậm 2.656 hồ sơ (chiếm 5,3%), đang giải quyết 6.733 hồ sơ (chiếm 13,5%). Có 10/12 huyện thị đã kiên quyết chỉ đạo triển khai hoạt động trên diện rộng và nhiều sở, ban, ngành triển khai thực hiện cơ chế liên thông trong các lĩnh vực khác nhau có hiệu quả. Thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, UBND cấp xã đã từng bước nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả công tác và năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở; giảm thiểu thời gian, kinh phí khi giải quyết công việc hành chính…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những vấn đề tồn tại: công tác tuyên truyền chưa sâu; việc cụ thể hóa các chủ trương về cơ chế một cửa liên thông trong các cơ quan nhà nước còn hạn chế; nhận thực của một bộ phận cán bộ, đảng viên về vấn đề này chưa cao; năng lực quản lý và chỉ đạo của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác này còn nhiều bất cập, một bộ phận chưa có tinh thần trách nhiệm cao; công tác cập nhật sổ sách chưa được quan tâm đúng mức…


Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực đất đai – LĐTB-XH mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được trong năm qua và yêu cầu các cấp, ngành; tăng cường sự phối hợp tập trung khắc phục những vấn đề còn hạn chế, quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cương hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng gắn với tuyển chọn đội ngũ có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết và từng bước loại bỏ những cán bộ không đủ tiêu chuẩn; xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở vật chất, nâng chế độ phụ cấp…


(  Báo Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN