Các ông Hoàng Trọng Kim, Trần Đình Ái, Trần Năm, Trần Duy Kha, Nguyễn Văn Mỵ, Nguyễn Viết Lưu (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) viết đơn khiếu nại quyết định mua bán đất của địa phương, trái quy định. Nhận được đơn của các ông, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1720/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, xác minh và tham mưu cho UBND tỉnh kết luận các nội dung đơn nêu. Sau khi kiểm tra, xác minh, Đoàn thanh tra có báo cáo số 09/BC-ĐTT, làm cơ sở để UBND tỉnh kết luận, giải quyết.

Luật Khiếu nại, tố cáo, tại điều 37 quy định: “Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản”. Tại điều 45 quy định: “Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản”. Điều 18 Nghị định 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo nói rõ: “Người giải quyết khiếu nại phải ra Quyết định giải quyết khiếu nại…”. “Không dùng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản khác để thay thế quyết định giải quyết khiếu nại”.


Nhưng ngày 27-10-2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh “trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra xác minh số 09/BC-ĐTT của Đoàn thanh tra, căn cứ các quy định của pháp luật” ra kết luận giải quyết đơn phản ánh việc giao đất, cho thuê đất, đầu tư sử dụng đất tại thị trấn Xuân An; của công dân, bằng… Thông báo số 278/TB-UBND.


Các công dân thị trấn Xuân An thắc mắc: UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân bằng thông báo như vậy, căn cứ vào quy định nào của pháp luật?


 


                                                                    TRẦN HỒ BẮC

QDND

TIN LIÊN QUAN