Tại hội thảo về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội (QH) diễn ra trong hai ngày 30 và 31-7 tại Hà Tĩnh, phó chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Sĩ Dũng kiến nghị nên nghiên cứu thành lập Văn phòng chủ tịch QH hoặc Ban thư ký lãnh đạo QH để hỗ trợ lãnh đạo QH trong các quan hệ mang tính chính trị, kể cả việc xây dựng hình ảnh.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng nói nhiều vấn đề đang đặt ra đối với Văn phòng QH trong giai đoạn hiện nay. Một trong số đó là chưa có bộ máy hỗ trợ các hoạt động mang tính chính trị cho lãnh đạo QH. Trong khi ở đây cần có sự tách biệt với bộ máy giúp việc chung theo hướng: bộ máy giúp việc chung cho QH là hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho mọi đại biểu QH, còn bộ máy giúp việc cho lãnh đạo QH là hỗ trợ lãnh đạo QH trong một số hoạt động mang tính chính trị như trong quan hệ với Đảng, với công chúng… 

TT

TIN LIÊN QUAN