Trong 2 ngày 17, 18-10, Liên minh HTX phối hợp với Ban điều phối dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh (IMPP) tổ chức hội thảo hỗ trợ xúc tiến phát triển HTX – kinh nghiệm và giải pháp.

Hội thảo lần này là hoạt động mở đầu cho chương trình phối hợp giữa Ban điều phối dự án IMPP với Liên minh HTX về việc thực hiện các hoạt động của hợp phần 2 – hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, việc làm nhằm cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo ở 50 xã dự án triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh.


Sau khi nghe phổ biến Luật HTX và các quyết định quy định các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển HTX, các địa phương thảo luận, đề xuất với Liên minh HTX và dự án IMPP về việc thành lập mới và củng cố, phát triển các tổ hợp tác, HTX; cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển HTX.


Mai Thủy

baohatinh

TIN LIÊN QUAN