Nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nhiệm vụ chung của toàn dân và cả hệ thống chính trị, mang lại giá trị lớn về vật chất và tinh thần cho các cộng đồng dân cư, đã góp phần tích cực giải quyết vấn đề dân sinh, dân trí, dân chủ ở cơ sở.

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đã phát triển rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,62% (năm 2005) xuống còn 26,76% (năm 2008). Hình thành nhiều mô hình điển hình trong chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây con, kinh tế trang trại, thương mại và dịch vụ. Trong 5 năm qua phát huy từ nội lực trong nhân dân cùng với sự hỗ trợ, kích cầu của nhà nước, toàn tỉnh đã làm mới 458 km đường nhựa, 2.067 km đường bê tông xi măng, 2.558 km đường cấp phối, giải toả hành lang giao thông 7.266 km, làm hàng trăm km kênh mương kiên cố và nhiều công trình phúc lợi khác với giá trị trên 1.100 tỷ đồng và hàng chục tỷ ngày công. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, dân số và KHHGĐ được MTTQ các cấp quan tâm hướng dẫn và nhân dân hưởng ứng; toàn tỉnh làm mới 383 nhà văn hoá KDC, đưa tỷ lệ KDC có nhà văn hoá kiên cố lên 87,1% và 94,1% KDC có hương ước; 66,8% KDC tiên tiến; 71,8% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 22% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; hầu hết các hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn; 100% xã, phường, thị trấn có trường học cao tầng, trong đó nhiều xã có 2- 3 trường học cao tầng. 


 Võ  Anh Tuấn   (Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh)

TIN LIÊN QUAN