Ngày 9/4 Ban thường vụ huyện uỷ Đức Thọ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu quán triệt các văn bản, kết luận hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X và nghị quyết 07 của ban thường vu tỉnh uỷ


 


Hội nghị đã  được quán triệt sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị TW9 về công tác lãnh đạo , chỉ đạo của đảng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu ; báo cáo các nghị quyết của hội nghị TW9 về một số nhiệm vụ , giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của đảng; nghị quyết và các văn bản đánh giá kết quả hai năm thực hiện NQ TW3 về tăng cường sự lãnh đạo đôí với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, báo cáo kết luận về đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; nghị quyết 07 của ban thường vụ tỉnh uỷ  “ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại trường chính trị Trần Phú và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị trấn”


                 Sau hội nghị này, Ban thường vụ huyện uỷ Đức Thọ yêu cầu các đảng bộ trực thuộc tổ chức phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên các nghị quyết , văn bản , kết luận của hội nghị TW9 ; xây dựng chương trình hành động cụ thể ở từng ban, ngành , xã, thị trấn  gắn với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương mình . Trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân và các diễn biến bạo loạn lật đổ ; thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí . Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, qui chế dân chủ cơ sở , góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .


 Thanh Thủy – Đài PT – TH

TIN LIÊN QUAN