Sáng 19-1, Ban điều phối dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo (IMPP) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện dự án (2007-2009) và triển khai kế hoạch 2010, chiến lược hành động đến năm 2012.

Dự án IMPP thực hiện tại 50 xã của 8 huyện trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2007-2012, thực hiện theo Hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) với mục đích hỗ trợ cho người nghèo có thể được tiếp cận và tham gia vào các loại thị trường tại Hà Tĩnh (gồm 5 loại thị trường). Tổng kinh phí của dự án là 18.650 nghìn USD, tương đương 289.400 triệu VN đồng. Dự án được thiết kế thành 5 hợp phần, gồm: Hỗ trợ cơ hội thị trường cấp xã, hỗ trợ việc làm/doanh nghiệp và phát triển thị trường, cấp vốn doanh nghiệp, điều phối dự án và Quỹ kích thích năng lực hoạt động.


Năm 2009, dự án được phê duyệt tổng số 74.051 triệu đồng, đã thực hiện một số nội dung: Xây dựng năng lực theo định hướng thị trường; khuyến khích nông dân liên kết tổ chức sản xuất theo nhóm sở thích, tổ hợp tác, HTX; nâng cao năng lực về trình độ sản xuất, bán hàng, tìm kiếm thị trường; đánh giá nhanh nguồn lực, xác định ý tưởng cơ hội thị trường tại các xã dự án làm thông tin đầu vào cho việc lập kế hoạch cơ hội thị trường cấp xã; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế; giải ngân nguồn vốn tín dụng tiết kiệm; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho nhân dân trong vùng hưởng lợi; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường; phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức thành công hội chợ thương mại đầu tư; phối hợp Sở LĐTB&XH khảo sát cung – cầu lao động trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp sở KH&ĐT tổ chức 2 cuộc hội thảo phát triển và khởi sự doanh nghiệp; phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức ngày hội việc làm tại Kỳ Anh; phối hợp với đoàn thanh niên các cấp xây dựng nhiều mô hình kinh tế; phối hợp Hội LH Phụ nữ các cấp tổ chức các lớp tập huấn về bình đẳng giới; phối hợp với liên minh HTX tổ chức hội thảo phát triên doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX, đào tạo nghề cho người dân trong vùng dự án…


Tính đến 31-12-2009, dự án đã giải ngân 75.770 triệu đồng, đạt 102,32% kế hoạch; luỹ kế giải ngân dự án đạt 129.111 triệu đồng, bằng 43,27% tổng kinh phí dự án.


Năm 2010, trọng tâm kế hoạch dự án tập trung phát trển năng lực và nhận thức về thị trường cho người dân; ưu tiên thực hiện các nội dung về phát triển thị trường và hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ xây dựng mô hình ; tiếp tục đẩy mạnh và hình thành việc phát triển các hình thức tổ chức tập thể trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; phân cấp một số hoạt đông của dự án; chú trọng tính bền vững của dự án… Kế hoạch phân bổ ngân sách cho các hợp phần năm 2010 với tổng nguồn vốn là 76.847 triệu đồng.


Chính Thu

baohatinh

TIN LIÊN QUAN