Địa chỉ thư điện tử của Lãnh đạo, cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Địa chỉ hộp thư

Ghi chú

I

UBND tỉnh Hà Tĩnh

ubhatinh@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

1

Lê Văn Chất

levanchat@hatinh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Trần Minh Kỳ

tranminhky@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

3

Võ Kim Cự

vokimcu@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

4

Nguyễn Thiện

nguyenthien@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

5

Mai Tùng Lâm

maitunglam@hatinh.gov.vn

Chánh Văn phòng

6

Phan Đình Nghiệm

phandinhnghiem@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

7

Võ Văn Phúc

vovanphuc@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

8

Nguyễn Hồng Lĩnh

nguyenhonglinh@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

9

Bùi Khắc Bằng

buikhacbang@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

10

Dương Thanh Hòa

duongthanhhoa@hatinh.gov.vn

Phó phòng TH

11

Hoàng Sơn

hoangson@hatinh.gov.vn

Phó Phòng GT

12

Hoàng Minh Việt

hoangminhviet@hatinh.gov.vn

Chuyên viên GT

13

Nguyễn Thanh Điện

nguyenthanhdien@hatinh.gov.vn

PP Nông lâm

14

Phạm Thanh Hà

phamthanhha@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng XD

15

Trần Đình Cường

trandinhcuong@hatinh.gov.vn

Chuyên viên XD

16

Phạm Xuân Phú

phamxuanphu@hatinh.gov.vn

Chuyên viên NC

17

Trần Công Thành

trancongthanh@hatinh.gov.vn

Chuyên viên NC

18

Đoàn Quang Toại

Doanquangtoai@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng

19

Lê Minh Đạo

leminhdao@hatinh.gov.vn

Chuyên viên CN

20

Lê Minh Sang

leminhsang@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng VX

21

Pham Ngọc Phượng

phamngocphuong@hatinh.gov.vn

Phó phòng VX

22

Lê Văn Khương

levankhuong@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng DT

23

Nguyễn Minh Tuấn

nguyenminhtuan@hatinh.gov.vn

Phó phòng DT

24

Nguyễn Mạnh Hà

nguyenmanhha@hatinh.gov.vn

CV phòng DT

25

Vi Thị Thanh

vithithanh@hatinh.gov.vn

CV phòng DT

26

Nguyễn Trọng Vượng

nguyentrongvuong@hatinh.gov.vn

TIN LIÊN QUAN