Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 và Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận thêm 18 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Các di tích được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đợt này là những di tích liên quan đến các nhân vật lịch sử, trong đó huỵện Nghi Xuân: 3 di tích, Đức Thọ: 5 di tích, Hương Sơn: 3 di tích, Lộc Hà: 2 di tích, Thạch Hà: 3 di tích, Can Lộc: 1 di tích và Cẩm Xuyên: 1 di tích.


Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có 262 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp (190 di tích cấp tỉnh và 72 di tích cấp quốc gia).


Bách Khoa

baohatinh

TIN LIÊN QUAN